Algemene voorwaarden

Laatste update: 3-10-2022

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden en meer informatie over de totstandskoming van de overeenkomst en de verplichten en rechten die daarmee samenvallen. 

Home of Sports ziet er naar uit om jou met de best mogelijke kwaliteit dit product te leveren. 

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Stel deze dan gerust via info@homeofsports.nl of maak gebruik van het contactformulier

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden, en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.1 Home of Sports. 
Hopklaver 12, 7742 TE Coevorden in Nederland, rechtspersoon die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en producten. 

KVK: 82648344
BTW: NL003715074B16
Telefoon: +31611000791
E-mail: info@homeofsports.nl 

1.2 Coach: persoon die vanuit Home of Sports het aanspreekpunt is voor de deelnemers en verantwoordelijk is voor de inhoud van www.homeofsports.nl en hieruit voortvloeiende trainingsinformatie/schema's.

1.3 Lid/afnemer(s)/deelnemer(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bepaalde dienst/product afneemt van Home of Sports. 

1.4 Lidmaatschap www.homeofsports.nl: www.homeofsports.nl is als een boek in website vorm gegoten. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het verkrijgen van een lidmaatschap geschiedt via een eenmalige betaling. De prijs voor een lidmaatschap vindt u in het menu 'info' --> 'prijzen'. Met dit lidmaatschap heeft de deelnemer toegang tot de informatie op www.homeofsports.nl (muv de pagina's bestemd voor online coaching en speciale events). 

1.4a Diensten: het door Home of Sports te verkopen (zowel online als offline) en te leveren of verkochte en geleverde diensten/producten zoals lidmaatschap van www.homeofsports.nl, online coaching, boeken, kleding en andere producten en diensten die in deze hoedanigheid door Home of Sports worden aangeboden.

Artikel 2. Wijzigingen, aanvullingen en geldigheid van deze voorwaarden

2.1 Wijzigen van, en aanvullingen op, enige bepaling in deze algemene voorwaarden en in overeenkomsten tussen Home of Sports en deelnemer zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en door beide partijen schriftelijk/per mail zijn overeengekomen. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen van het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen (Home of Sports en deelnemer) over de inhoud van de nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling zal zo dicht mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bepaling liggen. 

2.4 Onder de term 'schriftelijk' wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Home of Sports wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende communicatie. 

Artikel 3. Aanmelding, betaling en facturering

3.1 Aanmelding/afname voor een lidmaatschap van www.homeofsports.nl, online coaching, en andere diensten/producten geschiedt via de website of middels een digitale factuur op aanvraag, tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen. 

3.1.1 Home of Sports zendt na aanmelding de deelnemer facturen voor de door haar geleverde of nog te leveren diensten en producten (in geval van vooruitbetaling). 

3.1.2 Home of Sports is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door de deelnemer aangegeven e-mail adres. 

3.1.3 De free-trial periode biedt de deelnemer de mogelijkheid om een deel van level 1 te kunnen bekijken om zo kennis te maken met www.homeofsports.nl

3.1.4 Volledig gebruik van www.homeofsports.nl (hieronder valt alleen het gebruikmaken van de inhoud van www.homeofsports.nl en geen coaching/diensten en/of producten aangeboden door Home of Sports) wordt na eenmalige betaling automatisch geactiveerd. Na betaling van het 'lidmaatschap' heeft de deelnemer recht op toegang tot www.homeofsports.nl zonder einddatum. 

3.1.5 Deelname aan de coachingstrajecten en/of afname van overige diensten/producten kan gestart worden zodra het lidmaatschap van www.homeofsports.nl is geactiveerd en aan de overeengekomen betaling voldaan is voor het online coachen. Home of Sports werkt met vooruitbetaling van het totale verschuldigde bedrag. 

Plichten rondom betalingen
3.2 De betaling voor het 'lidmaatschap' dient in één keer te worden voldaan bij het compleet maken van de aanmelding. De prijs voor het lidmaatschap is te vinden onder het menu kopje 'info' --> 'Prijzen'

Plichten rondom betalingen online coaching
3.3 Home of Sports biedt deelnemers de mogelijkheid om de overeengekomen hoofdsom voor bepaalde coachingstrajecten en online trainingen/programma's in 1 termijn of meerdere termijnen te betalen. 

3.3.1 Prijzen voor online coaching zijn afhankelijk van de wensen van de deelnemer.

3.3.2 In geval van gespreide en/of maandelijkse betaling bij online coaching, dient de eerste termijn direct na aanmelding te worden voldaan. De deelnemer verbindt zich met zijn/haar aanmelding aan de verplichting om alle termijnbetalingen binnen de afgesproken termijnen te voldoen tot het totale verschuldigde bedrag is voldaan. De deelnemer ontvangt hiervoor maandelijks een termijnfactuur. Het termijnbedrag (incl BTW) dient door Home of Sports op de uiterlijke betaaldatum ontvangen te worden. De deelnemer zelf zorgt ervoor dat het overeengekomen bedrag (incl BTW) op de uiterlijke betaaldatum door Home of Sports is ontvangen. 

3.3.3 De deelnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. In het geval van klachten, kan de deelnemer deze per mail kenbaar maken aan Home of Sports. Hier kan een pauze ingelast worden tot de deelnemer weer in staat is om verder te gaan met zijn/haar traject. Deze pauze kan maximaal twee maanden duren. Na deze twee maanden vervalt automatisch de overeenkomst mbt tot het coachingstraject. 

Plichten rondom betalingen diensten/producten
3.4 Indien de deelnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is de deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Hierbij vervalt de plicht van de Home of Sports tot leveren van diensten/producten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door de deelnemer is betaald. 

3.4.1 Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan vervalt het recht van de deelnemer om gebruik te maken van www.homeofsports.nl en de diensten/producten die te maken hebben met de deelnemer.

3.4.2 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de deelnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Home of Sports heeft plaatsgevonden. 

Artikel 4. Verplichtingen van de deelnemer bij de uitvoering een dienst/programma

4.1 Gebruik van www.homeofsports.nl, en eventueel online coaching, geschiedt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.

4.2 Bij gebruikmaking van een online coaching programma dient de deelnemer zelf juiste en volledige informatie te verschaffen mbt de eigen gezondheid.

4.3 De deelnemer dien zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een program/training/coaching.

4.4 De deelnemer dient gecommitteerd te zijn aan het aangeboden proces (voornamelijk bij gebruik online coaching). Er wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen zelfwerkzaamheid. Dit houdt in dat de deelnemer actief met het eigen proces aan de slag gaat en tijd maakt voor de trainingen. 

4.5 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle acties voortvloeiend uit de coaching en/of trainingen en verantwoordelijk voor het daadwerklijk doorlopen en volgen van het programma (vooral bij afname online coaching).

4.6 Home of Sports is slechts gebonden aan een inspanningsverplichting en zal de benodigde documenten/inhoud leveren en open staan voor vragen van de deelnemer om een zo goed mogelijke uitkomst te faciliteren bij afname online coaching. 

Artikel 5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 Home of Sports is gerechtigd:
1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
2. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
3. de deelname van een deelnemer weigeren om haar moverende redenen. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Home of Sports gehouden is tot opgave van reden;
3.1 wanneer de deelnemer zijn/haar 'lidmaatschap' en/of online coachingsprogramma deelt met derden zal het account direct gestopt worden zonder terugbetaling van kosten (lidmaatschapkosten/online coaching kosten/eventuele andere kosten); 

 

Artikel 6. Annulering/opzegging door deelnemer

6.1 Na aanschaf van het 'lidmaatschap' van www.homeofsports.nl, online coaching en/of andere diensten/producten geleverd Home of Sports is er geen mogelijkheid tot restitutie.

6.1.1 Om teleurstellingen te voorkomen kan er eerst gebruik gemaakt worden van een 'free trial' periode van 48 uur, welke automatisch stopt. In deze periode kan de deelnemer bekijken of www.homeofsports.nl wat is voor de deelnemer. 

6.1.2 Vanwege het unieke, op maat gemaakte, karakter en periodiek speciaal ontwikkelde diensten/producten (bijvoorbeeld een t-shirt) is er geen mogelijkheid tot restitutie na aanschaf. 

6.2 Annulering van online coaching dient voor het einde van de betreffende periode of voor de eerstvolgende betalingstermijn te geschieden. Er is geen mogelijkheid tot restitutie bij maandelijkse betalingen van online coaching. Voor het annuleren dient de deelnemer een e-mail te sturen naar info@homeofsports.nl. 

6.3 De deelnemer is niet gerechtigd eenzijdig de betalingsverplichting stop te zetten (in het geval van online coaching. Het lidmaatschap is een eenmalige aanschaf zonder einddatum), ook niet als de deelnemer besluit geen gebruik meer te maken van online coaching of andere diensten. Als de deelnemer de termijnbetalingen eenzijdig stopzet, is de deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Home of Sports is niet aansprakelijk jegens de deelnemer voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst. 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Indien Home of Sports door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit voeren (met name bij online coaching), onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Home of Sports gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Home of Sports op betaling door deelnemer voor reeds door Home of Sports verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 Home of Sports zal de deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Home of Sports heeft slechts een inspanningsverplichting (met name bij online coaching).

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Home of Sports) waardoor Home of Sports tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte, overlijden binnen familie/kennissen, oproer, rellen, oorlog, overstromingen, terrorisme, storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoornissen, storingen bij hostingbedrijf en/of bedrijven die plugins produceren waar www.homeofsports.nl gebruik van maakt, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Home of Sports kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de deelnemer(s) nakomt. 

Artikel 9. Derden

9.1 Home of Sports is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

10.1 Home of Sports zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van de deelnemer(s), tenzij anders is overeengekomen of Home of Sports daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

10.2 Deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van het gebruikmaken van www.homeofsports.nl en/of een programma van Home of Sports hebben verkregen. 

Informatie geldt als vertrouwelijk als: 
- de informatie verkregen is via een kanaal van Home of Sports. Dit kan de inhoud van de website zijn evenals programma's bij online coaching. 

Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt. 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Home of Sports ontwikkelde website en inhoud, trajecten, programma's, online coaching, foto's, video's en andere door Home of Sports ontwikkelde diensten/producten. 

11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om enig door Home of Sports aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verspreiden, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

11.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Home of Sports geleverde informatie te wijzigen of te verwijderen. Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten en ook alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Home of Sports. 

11.4 Het verspreiden van materiaal dat gratis is verkregen is enkel toegestaan wanneer daar schriftelijke toestemming toe is gegeven door Home of Sports en wanneer daarbij de naam Home of Sports bij vermeld wordt.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Home of Sports behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met deelnemers strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

12.2 Home of Sports neemt in een klantenbestand de naam, e-mail gegevens en, indien nodig, telefoonnummer op van de deelnemers. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van ontwikkelingen en dienstverlening rondom Home of Sports. 

12.3 Deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

12.4 Indien een deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan de deelnemer dit ten alle tijde laten weten aan Home of Sports en Home of Sports zalde informatievoorziening dan stop zetten. 

Artikel 13. Retour producten

13.1 Door het unieke karakter en, in het geval van het lidmaatschap, de mogelijkheid tot een free trial periode is er geen mogelijkheid tot het retourneren van producten/diensten. 

13.1.2 Hoge uitzondering is wanneer het geleverde product dusdanig beschadigd is bij aankomst dat het niet meer te gebruiken is door de deelnemer. In dat geval heeft de deelnemer 14 dagen de tijd om dit per mail kenbaar te maken aan info@homeofsports.nl, waarna de deelnemer de retourprocedure toegestuurd krijgt.

13.1.3 De retourkosten zijn voor rekening van de deelnemer. De betaling wordt na ontvangst van het product teruggestort, minus de verzendkosten die Home of Sports betaald heeft, op de rekening waarmee het product gekocht is. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

14.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.