Ons website-adres is: www.homeofsports.nl

Home of Sports, hierna te noemen Home of Sports of www.homeofsports.nl, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Home of Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit betreft uw voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, woonplaats;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Home of Sports zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens van leden worden door Home of Sports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.
 • Delen informatie onder de leden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding voor het Lidmaatschap en de communicatie binnen Home of Sports;
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen omtrent Home of Sports . Dit is ook van toepassing op de mensen die niet lid zijn van Home of Sports. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Home of Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Hier zit geen einddatum op. Indien u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, vervalt daarmee uw lidmaatschap zonder terruggave van gelden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van www.homeofsports.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien u derden gebruik laat maken van uw login zal uw abonnement per direct stopgezet worden zonder teruggave van abonnementsgelden. 

Verwerking van foto en/of filmmateriaal
Home of Sports maakt na uw goedkeuring gebruik van foto en/of materiaal voor de volgende doeleinden:

 • Delen op social media;
 • Ter verduidelijking van oefeningen. Deze foto’s en/of video’s kunnen ook getoond aan derden ter verduidelijking van hetgeen er gevraagd wordt;
 • Delen met derden voor verduidelijking van oefeningen;
 • Delen op Home of Sports media;

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Home of Sports verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over trainingsdoelen

Home of Sports gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Home of Sports verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens blijven bewaard na de beëindiging van uw lidmaatschap voor eventuele latere communicatie. Indien u aangeeft dat u niet wil dat Home of Sports in het bezig blijft van deze gegevens zullen deze worden verwijderd.

Eigen risico 

Gebruik van www.homeofsports.nl is geheel op eigen risico.  

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (betaling);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken persoonsgegevens ook aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, mits Home of Sports daar een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Home of Sports bewaart persoonsgegevens afhankelijk van de situatie:
- heeft u alleen een proefperiode geprobeerd, dan bewaren wij uw gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een profiel, voor een periode van 5 jaar.
- heeft u een lidmaatschap gekocht, dan bewaren wij de gegevens zonder einddatum. Er zit geen einddatum op het normale lidmaatschap. Zolang u gebruik wil blijven maken van www.homeofsports.nl bewaren wij uw gegevens. Wilt u dat de gegevens verwijderd worden zal daarmee automatisch uw lidmaatschap komen te vervallen.

Beveiliging

Home of Sports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Home of Sports verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Home of Sports.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Home of Sports gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Home of Sports maakt gebruik van Google Analytics om te onderzoeken waar de gebruikers zich bevinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de marketingactiviteiten daarop aan te kunnen passen.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Home of Sports behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen. 

Contactgegevens

info@homeofsports.nl